Štola umožní převedení části průtoků odpadních a dešťových vod z Čekanic a Blanického předměstí, které v současné době přitékaly na  kapacitně limitovanou čistírnu odpadních vod Klokoty, do areálové čistírny odpadních vod Na Mělké, a dále vytvoření retenčního prostoru pro akumulaci odpadních a dešťových vod s objemem  4 190 m3.  „Zhotovitel si  převzal 20. ledna staveniště, ale vlastní zahájení ražby je plánováno na duben letošního roku," řekl dnes Ing. Milan Míka, ředitel Vodárenské společnosti Táborsko, která je investorem rekonstrukce. Na financování projektu se podílí také Evropská unie.

I. etapa projektu zahrnuje několik staveb. První z nich je 835 metrů dlouhá Štola 1, která propojuje stávající štolu v Údolní ulici s kanalizačním sběračem Jordán. Na štole budou tři spadišťové objekty, a to SP1 v Třebízského ulici, před nímž bude napojena Štola 2. Další objekt, SP2, bude vybudován pro připojení kanalizačních stok z ulic Nerudova, 9. května, Bílkova a z Husova náměstí. Štola bude ukončena spadišťovým objektem SP3 s lezným otvorem. Štola 2 je dlouhá 128 metrů a je pokračováním štoly 1 Údolní ulicí pod úroveň křižovatky s Husovou ulicí, kde je ukončena spadišťovým objektem SP4 pro možnost napojení kanalizace ulic Husova a Údolní.

Napojení nové štoly 1 do stávající štoly, která vede z ulice Údolní směrem k portálu u Lužnice, bude tvořit nový regulační objekt. Ten umožní regulovat průtok, případně odstavení štoly či sběrače. V celé délce původní štoly budou prováděny sanační práce. V proluce mezi Údolní a Třebízského ulicí bude přeloženo asi 28,5 m kanalizace. Případné další přeložky budou známy po vytyčení jednotlivých podzemních sítí. Se stavbou štoly souvisí i ochrana základů několika objektů v ulicích Údolní, Třebízského, Bílkova a Nerudova. Statické zajištění bude prováděno tryskovou injektáží nebo pomocí mikropilot. Dokončení štol a souvisejících objektů je plánováno na srpen roku 2010. Celková cena této etapy je více než 321 mil. Kč (včetně DPH).

Dalším cílem projektu s oficiálním názvem „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko", který bude řešit druhá část projektu označovaná jako Stavba 2, je zlepšení jakosti vody v tocích a podzemních vodách. To zajistí rekonstrukce kanalizačního systému na úroveň požadovanou Evropskou unií, tedy odpovídající směrnici Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Zahrnuje výstavbu celkem 6 km kanalizačních stok (včetně štol), rekonstrukci 18 km kanalizačních řadů, které obsluhují téměř 23 tisíc obyvatel aglomerace, připojení cca 2 tisíc obyvatel na kanalizaci a čističku odpadních vod, dále rekonstrukci 7,5 km vodovodních řadů.

Správcem obou etap stavby je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. „Na druhou stavbu dosud zhotovitel nebyl vybrán, ale její zahájení je plánováno ještě letos," doplnil Ing. Martin Staněk, ředitel divize 03 akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba.

Pro informování veřejnosti po celou dobu výstavby připravil investor webové stránky, které budou brzy spuštěny na adrese www.dotacevst.cz. Správce stavby chystá rovněž otevření informační kanceláře pro veřejnost. Ta bude fungovat dvakrát týdně od faktického zahájení stavebních prací, tedy od dubna.

Základní informace o projektu:

Název projektu:

Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace  Táborsko

Objednatel:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Projektant: Projekční sdružení  Táborsko, jehož členy jsou AQUA PROCON, spol. s.r.o.  (vedoucí partner Sdružení), Ing. Jan Šinták - I.P.R.E. - autorizovaná projekční a inženýrská kancelář a PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Zhotovitel díla: 1. stavba (štola):   Sdružení Hochtief CZ, a.s. a Metrostav, a.s.
2. stavba (kanalizace) - zhotovitel bude určen  na základě  výběrového řízení
Termín dokončení obou staveb: prosinec 2010

Další informace podá:

Magdalena Boukhemisová, Madison PA, mediální zástupce správce stavby VRV a.s.

Tel.: 251 091 283, 602 369 742, e-mail: boukhemisova@madisonpa.cz