Náprava kanalizační soustavy aglomerace Táborsko

Základní popis jednotlivých projektů

Základní popis jednotlivých projektů

Stavba I. - Ochrana severovýchodní části města Tábora před přívalovými dešti (štola)

Štola umožní převedení části průtoků odpadních a dešťových vod z Čekanic a Blanického předměstí,které v současné době přitékaly na kapacitně limitovanou čistírnu odpadních vod Klokoty, do areálové čistírny odpadních vod Na Mělké a dále vytvoření retenčního prostoru pro akumulaci odpadních a dešťových vod s objemem 4190 m³.

Štola 1

Štola je 835 metrů dlouhá a propojuje stávající štolu v Údolní ulici se sběračem Jordán. Na štole budou tři spadišťové objekty, a to SP1 v Třebízského ulici, před nímž bude napojena Štola 2. Další, SP2, bude vybudován pro připojení kanalizačních stok z ulic Nerudova, 9. května, Bílkova a z Husova náměstí. Štola bude ukončena spadišťovým objektem SP3 s lezným otvorem. Napojení nové štoly 1 do stávající štoly, která vede z ulice Údolní směrem k portálu u Lužnice, bude tvořit nový regulační objekt. Ten umožní regulovat průtok, případně odstavení štoly či sběrače. V celé délce původní štoly budou prováděny sanační práce.

Štola 2

Štola je dlouhá 128 metrů a je pokračováním štoly 1 Údolní ulicí pod úroveň křižovatky s Husovou ulicí, kde je ukončena spadišťovým objektem SP4 pro možnost napojení kanalizace ulic Husova a Údolní.

Související stavby

Se stavbou štoly souvisí i podchycení základů několika objektů v ulicích Údolní, Třebízského, Bílkova a Nerudova. Statické zajištění bude prováděno tryskovou injektáží nebo pomocí mikropilot. Přeloženy budou také některé inženýrské sítě.

Stavba II. - Kanalizace

Stavba zahrnuje celkem 22 podprojektů, označených čísly 1, 3-21, 24 a 25. Jsou to:

1

Historická část - kanalizace

Rekonstrukce kanalizační sítě v historické části proběhne v ulicích Klokotská, Střelnická, Barvířská, Lucínova, Kožešnická, Truhlářská, Růžová, Křížkova, Kotnovská, Hradební, U Pivovaru, Soudka, Děkanská, Dlouhá, Hrnčířská, Převrátilská, Špitálská, Úzká, Zahradnická a okolí Náměstí Mikoláše z Husi. Včetně odboček pro domovní přípojky dosáhne její délka  2316 m. Zároveň s rekonstrukcí kanalizační sítě v historické části budou rekonstruovány vodovodní řady včetně odbočení v délce 1400 m.

3

Rekonstrukce kmenové stoky A

Tato stoka bude rekonstruována v Lužnické ulici v úseku od silničního mostu přes Lužnici do Čelkovic po křižovatku Údolní a Lužnické ulice. Celková délka kanalizace včetně odboček pro domovní přípojky a propojení dosáhne 1555 m. Součástí podprojektu bude také realizace lapáku písku a rekonstrukce odlehčovacích stok. Zároveň bude v ulici položen i vodovodní řad, jehož délka včetně odboční bude 1250 m.

4

Rekonstrukce sběrače D

Sběrač D vede údolím pravobřežního přítoku Tismenického potoka od sběrače B, kříží se s potokem a pokračuje k Luční ulici, kde bude ukončen novou odlehčovací komorou (stávající komora bude zrušena). Celková délka rekonstruované kanalizace je 578 m.

5

Měšice východ - kanalizace a čerpací stanice

Odpadní vody z této lokality v současnosti odtékají volně do vodního toku. Bude vybudována gravitační kanalizace, která po odlehčení deštových přívalů bude odvádět odpadní vody na novou čerpací stanici, která je přečerpá na AČOV. Nová gravitační a výtlačná kanalizace bude převádět pouze odpadní vody po odlehčení na třech odlehčovacích komorách. Budou vybudovány gravitační stoky v celkové délce 394 m a tlaková kanalizace v délce 1520 m.

6

Doliny - kanalizace

Rekonstrukce a výstavba nových kanalizačních stok v Průběžné ulici (od křižovatky Doliny po křižovatku se Soví ulicí) a v místní komunikaci souběžné s ulicí Průběžnou až k Soví ulici. Nová kanalizace, propojení a odbočení budou dlouhé celkem
489 m.

7

Čelkovice - kanalizace

V městské části Čelkovice proběhne rekonstrukce a výstavba nových kanalizačních stok a rekonstrukce veřejných částí přípojek v délce 3119 m. Dále bude vyměněno celkem 3160 m vodovodního potrubí, které bude uloženo v souběhu s rekonstruovanými kanalizačními řady.

8

Rekonstrukce stoky Údolní ulice

Jedná se o rekonstrukci stávající, kanalizace v Údolní ulici, od křižovatky ulic Lužická, Ústecká, Údolní a dále úsek od křižovatky s Husovou po křižovatku s Budějovickou ulicí. Součástí je rovněž rekonstrukce odbočení pro domovní přípojky. Celková délka rekonstruované kanalizace včetně propojení a odbočení je  492 m.

9

Rekonstrukce sběrače Údolní ulice - Elekroisola a Chýnovská ulice

Rekonstrukce kanalizace bude realizována většinou v trase stávající kanalizace v Zavadilské ulici od parkovací plochy u Kamenické ulice až pod křižovatku s Vožickou ulicí a v Chýnovské ulici od Černých mostů po kruhovou křižovatku mezi ulicemi Chýnovská a Zavadilská. Celková délka rekonstruované kanalizace včetně propojení a odbočení je  731 m.

10

Ústecká ulice - rekonstrukce kanalizace

Stávající kanalizace v Ústecké ulici bude zrekonstruována od odlehčovací komory u Údolní ulice po Křižíkovo náměstí. Součástí tohoto podprojektu je také rekonstrukce kanalizace ústící do Ústecké ulice z Křižíkova náměstí. Celková délka rekonstruované kanalizace je 521 m. Souběžně bude položeno 473 m vodovodního řadu, který nahradí současný dožívající vodovod.

11

Rekonstrukce kanalizace Kvapilova ulice

V Kvapilově ulici bude rekonstruováno 761 m kanalizačního potrubí včetně odbočení od křižovatky s ulicí Politických vězňů až k č.p. 2638.

12

Rekonstrukce kanalizace ulice Komenského

V Komenského ulici proběhne rekonstrukce 1888 m kanalizace včetně odbočení pro domovní přípojky.. Současně bude zrekonstruován také vodovodní řad v délce 913 m.

13

Rekonstrukce kanalizace ulice M. Koláře

Současná, 190 m dlouhá kanalizační stoka v úseku od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Josefa Švehly bude vyvložkována a budou zrekonstruovány kanalizační šachty.

14

Rekonstrukce kanalizace ulice Hošťálkova, Harantova, Thurnova

Podprojekt obsahuje rekonstrukce kanalizačních a vodovodních řadů v lokalitě Blanické předměstí. V rámci stavby bude zrekonstruováno 2861 m kanalizačních řadů včetně odbočení pro domovní přípojky a dále 2737 m voděních řadů, taktéž včetně odbočení.

15

Odkanalizování zóny Otavan

Odkanalizování území Otavanu v městské části Klokoty zajistí oddílná kanalizace. Splašková kanalizace v délce  1758 m povede od Otavanu průmyslovou zástavbou až k Čističce odpadních vod Klokoty, kde se připojí na sběrač A. Dešťová, 1387 m dlouhá kanalizace vede souběžně s touto stokou až na hranici Lužnického údolí, kde se napojuje do stávající vodoteče.

16

Rekonstrukce kanalizační stoky v ulicích Bydlinského, Husinecká, Boženy Němcové, Trocnovská, Soběslavská, U Obecních domů

Celková rekonstrukce kanalizačních řadů v ulicích U Obecních domů, Soběslavská, Trocnovská, Husinecká, Boženy Němcové a Bydlinského. Celková délka rekonstruované kanalizace v tomto podprojektu včetně odbočení je  2824 m.

17

Ulice Tankistů, přepojení kanalizace

Mezi ulicemi Petrohradská a Tankistů bude přepojena kanalizace přes parkoviště do stokové sítě a na ČOV Klokoty v celkové délce 129 m. Stávající kanalizace dosud volně odtékala do vodního toku.

18

Ulice Jeronýmova, Havlíčkova, rekonstrukce kanalizace

Rekonstrukce kanalizace v Jeronýmově v úseku mezi ulicemi Šafaříkova-Valdenská a v úseku Šafaříkova-Erbenova bude provedena bezvýkopově a otevřeným výkopem. Kanalizace v Havlíčkově ulici bude opravena v úseku od křižovatky s ulicí Budějovickou, a to včetně rekonstrukce odbočení pro kanalizační přípojky. Celková délka rekonstrukce je 586 m.

19

Ulice Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace

Kanalizace dlouhá 25 m bude rekonstruována v úseku od křižovatky s Jeronýmovou až k zaústění do nově budované Štoly.

20

Bezručova ulice - kanalizace

V podprojektu bude rekonstruována kanalizace Bezručovy ulice, dojde k vybudování nového hlubokého spadiště se štolovým objektem a ke zrušení volných výústí do vodopádu, a to od údolí Tismenického potoka po křižovatku s ulicí Dukelských bojovníků. Celkem bude položeno 790 m potrubí. Rekonstruovány budou rovněž veřejné části přípojek a také 528 m vodovodního řadu.

21

Rekonstrukce kanalizace Vilová čtvrť

Rekonstrukce 1090 m kanalizace proběhne v ulicích Laudova, Příběnická, Švamberkova a Zbyňkova. V těchto ulicích budou, částečně souběžně položeny  vodovodní řady v celkové délce1165 m.

24

Rekonstrukce kanalizace v ulici Rudé armády - Sezimovo Ústí

Rekonstrukcí projde stávající kanalizační potrubí v ulici Rudé armády v úsek od křižovatky s Budějovickou po Průmyslovou ulici. Celková délka kanalizace včetně odbočení pro přípojky je  772 m.

25

Planá nad Lužnicí - Košická ulice, kanalizace

Rekonstruována a nově položena bude kanalizace ve Strkovské (dříve Košické) ulici, a to od křižovatky s ulicí ČSLA po křižovatku s ulicí Bydžovskou. Celková délka kanalizace je  890 m

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A NAPOMÁHÁ SNIŽOVAT HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ ROZDÍLY MEZI OBČANY EVROPSKÉ UNIE
Investor
Investor: VST
Evropská unie
EU
Státní fond životního prostředí
SFŽP
Správce stavby
Správce stavby: VRV
Zhotovitelé díla
Zhotovitel díla: Metrostav Zhotovitel díla: Hochtief
 
Zhotovitel díla: Skanska Správce stavby: Swietelsky
Tábor
Tábor
Sezimovo Ústí
Sezimovo Ústí
Planá nad Lužnicí
Planá nad Lužnicí