Náprava kanalizační soustavy aglomerace Táborsko

Účel a cíle projektu

Účel a cíle projektu

Cíle:

  • Zajištění odvádění a čištění odpadních vod v aglomeraci v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České republiky a Směrnicí Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod
  • Zlepšení jakosti povrchových vod v recipientech odpadních vod
  • Odstranění rizika znečišťování podzemních vod
  • Podpora ekonomického rozvoje obcí zúčastněných v projektu

Současný stav

Dešťové, průmyslové a komunální vody jsou odváděny jednotnou kanalizační soustavou z aglomerace Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí a průmyslovým přivaděčem z areálu Sezimova Ústí na dvě čistírny odpadních vod. Pro dešťové vody jsou na stávající síti odlehčovací objekty, které je odvádějí do vodotečí.

Severní část Tábora je napojena do původní rekonstruované a modernizované čističky odpadních vod Klokoty (dále ČOV Klokoty), jejíž kapacita je ale limitována. Současná dostupná rezerva by do budoucna byla schopna pokrýt pouze rozvoj spádové severní části Tábora.

Jižní část Tábora, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jsou napojeny na areálovou čistírnu Na Mělké (dále AČOV), která má kapacitní rezervu

Předmětem projektu je výstavba a rekonstrukce stok ve městech Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí, jejichž účelem je zejména:

  • Převedení vod zpovodí přetížené ČOV Klokoty do povodí AČOV
  • Připojení dosud nepřipojených obyvatel na kanalizaci a přivedení čištění odpadních vod na ČOV
  • Rekonstrukce stávajících stok nevyhovujících zhlediska technického stavu (vodotěsnost) z hlediska kapacity a snížení nátoku balastních vod

Součástí stavby je také rekonstrukce technicky nevyhovujících vodovodních řadů vedoucích v souběhu s rekonstruovanými a nově budovanými stokami.

Opatřeními pro naplnění uvedených cílů bude:

  • nově připojeno na kanalizaci a čištění odpadních vod 2 060 obyvatel
  • provedena obnova kanalizace, na kterou je napojeno 22 850 obyvatel
  • zajištěno převedení přívalových dešťů do povodí AČOV a vytvoření akumulační a retenční kapacity o objemu 4 190 m³.

V aglomeraci Táborsko v současné době trvale bydlí 47 522 obyvatel. Na kanalizaci je napojeno 46 690 obyvatel. Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území Jihočeského kraje bude v roce 2015 v aglomeraci Táborsko 47 442 trvale bydlících obyvatel.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A NAPOMÁHÁ SNIŽOVAT HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ ROZDÍLY MEZI OBČANY EVROPSKÉ UNIE
Investor
Investor: VST
Evropská unie
EU
Státní fond životního prostředí
SFŽP
Správce stavby
Správce stavby: VRV
Zhotovitelé díla
Zhotovitel díla: Metrostav Zhotovitel díla: Hochtief
 
Zhotovitel díla: Skanska Správce stavby: Swietelsky
Tábor
Tábor
Sezimovo Ústí
Sezimovo Ústí
Planá nad Lužnicí
Planá nad Lužnicí