Investorem projektu, který se skládá ze dvou částí, je Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. První část - Stavba 1 - štola již probíhá. V otevřeném zadávacím řízení bylo pro ni jako zhotovitel vybráno Sdružení Táborsko I, jehož členy jsou HOCHTIEF CZ a.s. a Metrostav a.s. Štola umožní převedení části průtoků odpadních a dešťových vod z Čekanic a Blanického předměstí, které dosud přitékaly na kapacitně limitovanou čistírnu odpadních vod Klokoty, do areálové čistírny odpadních vod Na Mělké. Díky nové štole vznikne také retenční prostor o objemu 4 190 m3 pro akumulaci odpadních a dešťových vod.

Stavbaři již dokončili přeložku inženýrských sítí mezi ulicemi Třebízského a Údolní a na břehu Jordánu vybudovali spadišťový objekt, z nějž bude zahájena vlastní ražba štoly," řekl dnes Ing. Milan Míka, ředitel Vodárenské společnosti Táborsko.  Probíhá také pasportizace, tedy detailní popsání jednotlivých ražbou dotčených objektů. Jejich stav bude kontrolován po celou dobu výstavby. Pro kontrolu kvality a bezpečnosti nové štoly bude pravidelně prováděn geotechnický monitoring.

 

Štola bude ražena v hloubce 10 až 25 metrů pod povrchem a její průměr bude 2x4 metry. Jedná se vlastně o dvě na sebe navazují štoly. První z nich je 835 metrů dlouhá Štola 1, která propojuje stávající štolu v Údolní ulici s kanalizačním sběračem Jordán. Na štole budou tři spadišťové objekty, a to SP1 v Třebízského ulici, před nímž bude napojena Štola 2. Další objekt, SP2, bude vybudován pro připojení kanalizačních stok z ulic Nerudova, 9. května, Bílkova a z Husova náměstí. Štola bude končit právě spadišťovým objektem SP3  u Jordánu. Štola 2 je dlouhá 128 metrů a je pokračováním štoly 1 - vede Údolní ulicí pod úroveň křižovatky s Husovou ulicí, kde je ukončena spadišťovým objektem SP4 pro možnost napojení kanalizace ulic Husova a Údolní.

Stávající štola vede z Údolní ulice směrem k portálu u Lužnice. Její napojení do Štoly 1 bude tvořit nový regulační objekt, který umožní regulovat průtok, případně i odstavit štolu nebo sběrač. Původní štola bude v celé své délce opravena. Se stavbou štoly souvisí i ochrana základů několika objektů v ulicích Údolní, Třebízského, Bílkova a Nerudova. Statické zajištění bude prováděno tryskovou injektáží nebo pomocí mikropilot. Dokončení štol a souvisejících objektů je plánováno na srpen roku 2010, celá etapa pak bude investorovi kompletně předána do 1. října 2010. Celková cena Stavby 1 je více než 321 mil. Kč (včetně DPH), přičemž příspěvek z Fondu soudržnosti Evropské unie činí 54% investičních nákladů.

Druhá část projektu - Stavba 2 se bude skládat z celkem 22 podprojektů. Jejich cílem je zlepšení jakosti vody v tocích a podzemních vodách, a to díky rekonstrukci kanalizačního systému na úroveň požadovanou Evropskou unií dle směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Výběr zhotovitele pro Stavbu 2 v současnosti probíhá a její zahájení je plánováno na letošní léto. Správcem obou etap stavby je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Celý projekt bude kompletně předán investorovi na podzim roku 2010.

Veřejnost bude mít možnost informovat se o projektu jednak přímo v Informační kanceláři správce stavby vždy ve středu odpoledne a v pátek dopoledne, nebo prostřednictvím webové stránky www.dotacevst.cz

Základní informace o projektu:

Název projektu: Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko
Investor: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Projektant:

Projekční sdružení  Táborsko, jehož členy jsou AQUA PROCON, spol. s.r.o.  (vedoucí partner Sdružení), Ing. Jan Šinták - I.P.R.E. - autorizovaná projekční a inženýrská kancelář a PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Zhotovitel  díla:

1. stavba (štola):  Sdružení Hochtief CZ, a.s. a Metrostav, a.s.
2. stavba (kanalizace) -  výběr zhotovitele probíhá

Termín dokončení obou staveb: podzim  2010